* Hepiniz birer Türk Bayrağı'sınız. Bay­rağı lekelemeyin, kirletmeyin yeredüşür­meyin.

* Bölünme kabul etmez, kutsal bir bütün halinde Büyük Türkiye'yi yeniden inşa edeceğiz...

* Emirlere mutlak itaat lâzımdır. Laubali, gev­şek, disiplinsiz, metotsuz kimselerle dâvamız yü­rümez. Her şeyde örnek olmak lâzımdır.

* Millî kalkınmamızı gerçekleştirmek, her Türk ferdini hür yapabilmek için Türk Milletini yeniden kurmak zorundayız. Vatandaşlarımız arasında parti, mezhep, ırk ve bölge farkı gözet­meksizin karşılıklı sevgi ve saygıya dayanan bağ­lar dokuyacağız.

* Başarı için muntazam plânlı çalışma yap­mak lâzımdır. Son nefesimizi verinceye kadar çalışacağız.

* Cesaret, yüreklilik, atılganlık olmayan hiçbir dâva başarıya ulaşamaz.

* Alınan görevleri yapmak ve yapıldığım takip etmek lâzımdır. Millet hayatında basşarı devam­lılığa bağlıdır.

* Kendinizi küçük görmeyiniz. Sizler büyük kuvvetsiniz. Vazifenizi hiçbir zaman unut­mayınız. Kuvvet birliktir. Dâvamızın geleceği birliktedir. Birlik, beraberlik içinde olmaktır.

* Komünist sistemlerde halkın esaret altında oluşunun sebebi bir mülk sahibi olamamasıdır.

* Hürriyetin tek garantisi mülkiyettir.

* Bizim savunduğumuz Dokuz Işık'çı sistemin hedefi Türk Milletinin her ferdini mülk sahibi yapmaktır.

* İnsanlık âleminin en şerefli bir ailesi Türk Milletidir. Dokuz Işık demek, Türk Ülküsü demektir.

* Türk töresi, Türk ülküsünün ayrılmaz par­çasıdır.

* Ülküsüz insan çamurdan farkı olmayan bir varlıktır.

* İslâmiyeti ele alıp Türklüğü inkâr etmek ihanettir. Bunun tersi de aynı derecede gaflet ve ihanettir.

* Türkün en önemli vasfı teşkilâtçılığıdır.

* İnsanlar; yoksulluğa, açlığa, susuzluğa tahammül ederler. Fakat adaletsizliğe, hor görül­meye, aşağılanmaya ASLA müsaade, müsamaha etmezler.

* Ahlâkçılık anlayışımız, Türk Ahlâkı ve Müs­lümanlık inancından meydana gelmiştir.

* Türk töresinin bir diğer şartı da haddini bil­mektir. Haddim bilmek... Ne kendinizi dev ayna­sında göreceksiniz. Herkese yukarıdan bakacak­sınız, ne de kendinizi aşağıdan göreceksiniz, aşa­ğıdan bakacaksınız.

* Türk Töresinin bir şartı da yüksek vazife duygusudur. Vazifeyi her ne pahasına olursa ol­sun yapmaktır. Diğer bir şart, toplum uğrunda her çeşit fedakârlığı yapmaktır. Millete hizmet yo­lunda şahsi menfaatlerden, şahsi zvklerden fera­gattir. Vazgeçmektir. Kişiler kendilerini millet için feda ederler. Türk Milleti'nin büyüklüğü böy­le yükselecektir. Onu sizler yaşatacak, sizler yük­selteceksiniz. Türk Töresinin en önemli bir gereği de sır saklamaktır. Sır saklamak…

* Bir fikre, bir ideolojiye, kendisinden daha üstün bir fikirle karşı çıkılır. Karşı fikir kaba kuvvetle ezilemez

* TÜRKLÜK bedenimiz, İslamiyet ruhumuzdur. Ruhsuz beden ceset olur.

* Fikir, iman, ülkü aşkı ... İnsanları güçlü yapan bunlardır.

* Türkçüler Günü olan 3 Mayıs (1944) büsbütün ayrı bir düşüncenin sonucudur. İç düşman olan, kılık değiştirerek milletin içine giren ve hükümetin gafletinden yararlanan komünizme karşı Türkçü gençlerin bir uyarma yürüyüşüdür.

* Milletler yabancı kuvvetlerin orduları ve diğer maddi güçleri tarafından yok edilmeden önce, manevi ve fikir güçleri tarafından esaret atına alınırlar. Böyle bir toplumun esir ve yok olması kesin hale gelir.

* Türk Devletinin yenilmez, zinde hayat gücü ve Türk Milletinin teminatı ve istikbali gençliktir.

* Türk aydınları için Batı'nın sığınması olmak bir ideal olarak benimsenmiştir. Milletimiz için bundan korkunç felaket düşünülemez.

* Davalarımızın çözümü kendimize dönmek, sarsılmaz bir birlik halinde el ele vermek ve geceli gündüzlü çalışmaya girişmekle mümkündür.

* Gençliğimizi büyük bir savaş beklemektedir. Bozgunculuğa, tembelliğe, ahlaksızlığa, cehalete, yalancılığa karşı büyük bir savaş.

* Ülkücüler, insanlık âlemi içinde ne uşak olmayı, ne de başkalarını uşak olarak kullanmayı kabul etmeyen şerefli bir bayrağın taşıyıcısıdır.